Folkkultur

Folkkultur är ett samlingsbegrepp som betecknar kultur som inte kräver att man är insatt för att man ska kunna förstå den till fullo. Uttrycksformer som till exempel klassisk musik och avancerad litteratur kan innehålla referenser och konstnärliga grepp som passerar över huvudet på den genomsnittlige kulturkonsumenten. Precis som många små detaljer och grepp inom olika hantverk inte ens märks om man inte förstår sig på hantverket i fråga. Folkkulturen är mer direkt, handlar det om buskis så är det bra om människor skrattar. Dansbandsmusik är bra om människor dansar och sjunger med. Man brukar också säga att folkkultur är kultur som utvecklats utan statligt stöd.

Folkkultur, är det mindre fint än finkultur?

Finkultur är en term som faktiskt ofta används lite nedsättande för kulturformer som anses vara en aning pretentiösa och som gör anspråk på att vara mer värdefulla än andra kulturformer. Den sociolog som myntade begreppet använde det ironiskt. Folkkultur är ett äldre begrepp som sedan början på 1900-talet varit synonymt med bondekultur. Det handlar alltså generaliseringar kring kulturella preferenser inom de olika stånden. Finkulturen är borgerlighetens kultur och folkkulturen är arbetares och bönders kulturuttryck. Idag har gränserna mellan olika folkgrupper luckrats upp i detta avseende men det är ändå så att det finns en skillnad beträffande kulturella fenomen på landsbygden och i städerna.

Visst kan man hävda att konstnärlig skolning och en vilja att använda ett avancerat uttrycksmedel för att framföra ett viktigt och djupt personligt budskap är fint. Man ska dock komma ihåg att mycket av det som anses som finkultur idag var ett tydligt exempel på folkkultur för mindre än 100 år sedan. Opera är ett exempel på det. Idag är operahusen de kanske dyraste investeringarna i kultur som överhuvudtaget görs. De flesta som går på opera anser sig nog vara med om något exklusivt även om många operor har en banal och egentligen folklig handling. Det går alltså mode i vad som anses fint och vad som bedöms som folkligt.

Exempel på folkkultur idag

Något som kan sägas känneteckna folkkulturella uttryck är att de ofta arbetar mer med humor än vad man gör inom den så kallade finkulturen. Folklustspel, buskisar och revyer är exempel på folkkultur där det mesta handlar om att få publiken att skratta gott. Inom musiken var Eddie Meduza en typiskt folklig artist. Skicklig men utan större anseende på kulturredaktionerna sjöng han sig ändå in i mångas hjärtan med låtar om sådant som sex, brännvin, dålig hygien och snabba bilar. Dansbandsrörelsen är kanske det mest framgångsrika folkliga kulturfenomenet men när det gäller den musikstilen menar många att populärkultur är en mer träffande benämning.

Opera, folkkultur som blivit finkultur

I en lite vidare mening kan begreppet folkkultur tillämpas på sådant som marknader, karnevaler och lättsamt umgänge kring fenomen som bara finns på landet, till exempel tävlingar mellan traktorer och deras förare, så kallad traktor pulling. Svenska traditioner som våra danser runt midsommarstången och snapsvisorna och hattbärandet som hör en vanlig kräftskiva till hör också till folkkulturen. Även när de handlar om sådant som anammats även av stadsbor som annars identifierar sig som konsumenter av finkultur. Fast då kanske snapsvisan sjungs ironiskt.

Indelningen i fint och fult är klumpig

Folkkultur är sällan gynnad och subventionerad på samma sätt som det vi kallar finkultur. Man kan jämföra den med populärkultur som också är kommersiellt orienterad och har en stor potentiell publik. Skillnaden mellan folkkultur och populärkultur kan sägas vara att folkkulturen är förknippad med landsbygdens och småstädernas kulturuttryck. Populärkultur är inte sällan ett internationellt fenomen men folkkulturen kan vara väldigt lokal. Dessa begrepp är inga absoluta definitioner det är ofta oklart vad som är vilket. Folkmusik och folkdräkter kan anses vara ett typiskt exempel på folklig kultur men de bästa folkmusikerna uppträder samtidigt i de mest ansedda konserthallarna och kan vara lika skickliga på sina instrument som klassiskt skolade yrkesmusiker.